Gå til innhold Gå til innhold Gå til søk

Vanskelige områder - tips

Publisert

Redigert 1018 dager siden

Vurderingen lønnstaker/ næringsdrivende

Dekning av private utgifter

Lån til ansatte

Unnlate å sende inn A-melding

A-melding vedrørende utenlandsbosatte personer

Arbeidsgiver har ikke midler til å betale både netto lønn og skattetrekk

Vurderingen lønnstaker / næringsdrivende
Det kan av og til være vanskelig å fastslå om godtgjørelse for arbeid eller oppdrag er opptjent som ledd i selvstendig næringsvirksomhet eller om det foreligger et arbeidsgiver/arbeidstakerforhold. I tvilstilfeller kontaktes skattekontoret eller kemnerkontoret.
Av momenter for vurderingen kan nevnes: - Driver oppdragstaker virksomheten for egen regning og risiko? - Er det vedvarende drift? - Har oppdragstaker eget driftssted? - Har oppdragstaker driftsmidler av betydning? (Håndverkere med eget håndverktøy kan ikke sies å ha betydelige driftsmidler i denne sammenheng). - Holder oppdragstaker det nødvendige materiell selv? - Er oppdragstaker registrert som arbeidsgiver og benytter han egne ansatte for å få utført arbeidet? - Fremgår det av merverdiavgiftsmanntallet at oppdragstaker driver i oppdragets bransje?
OBS: Selv om vedkommende "næringsdrivende" har fått utskrevet forskuddsskatt og er registrert i avgiftsmanntallet ved skattekontoret, vil det ikke i alle forhold tilsi næringsvirksomhet.
Mer informasjon om dette temaet finner du på Skatteetatens nettsider; "Arbeidstaker eller næringsdrivende?".


Dekning av private utgifter
Dersom arbeidsgiver dekker arbeidstakers private utgifter, skal denne ytelsen i utgangspunktet behandles som lønn. Det samme vil være utgangspunktet for dekning av private utgifter for medlemmer av styre m.v.

Lån til ansatte
Et reelt lån skal betales tilbake. Slike lån vil i regelen være utbetalt på grunnlag av skriftlig låneavtale som inneholder bestemmelser om tilbakebetaling, renter, sikkerhet for lånet osv.
Et lån som mangler slike bestemmelser, vil kunne bli å behandle som lønn i utbetalingsåret (inntektsåret). Det samme gjelder ulike låneordninger som innebærer forskyvning av skattemoden inntekt.
Ettergivelse av (reelle) lån behandles normalt som lønn.
Under fastsettingen vil det bli tatt stilling til om lånet er reelt.

Konsekvenser
Konsekvensene for arbeidsgiver i forbindelse med forannevnte feil, er at arbeidsgiveren vil bli gjort økonomisk ansvarlig for manglende gjennomføring av skattetrekk. Det vil videre bli reist krav vedrørende for lite beregnet/betalt arbeidsgiveravgift med eventuell ileggelse av tilleggsavgift. Arbeidsgiveren kan også ilegges bøter/idømmes fengsel. Det er ligningskontoret som fastsetter korrigert grunnlag for arbeidsgiveravgift, ilegger tilleggsavgift og vurderer om feil beregnet arbeidsgiveravgift skal anmeldes. Det gjøres oppmerksom på at nevnte problemområde er generelt behandlet. Det anbefales derfor å kontakte kemneren/skattekontoret hvis det er spesielle områder som ønskes utdypet.

Unnlate å sende inn A-melding
Å unnlate å innsende A-melding medfører at arbeidstaker ikke blir godskrevet forskuddstrekk. Arbeidstakerens skatteoppgjør blir følgelig galt, med det ekstraarbeid dette medfører for skattyteren og for kommunekassereren som må iverksette kontrolltiltak. For øvrig kan unnlatelsen medføre bøter/dagmulkt for arbeidsgiveren.

A-melding vedrørende utenlandsbosatte personer
Arbeidsgivere plikter uoppfordret å sende til norske skattemyndigheter oppgave over lønn, pensjon, tantieme mv., selv om arbeidet ikke er utført i Norge. Plikten gjelder uansett om arbeidstakeren er skattepliktig til Norge eller ikke. 

Arbeidsgiver har ikke midler til å betale både netto lønn og skattetrekk
Arbeidsgiveren antas under enhver omstendighet å ha plikt til å beregne og holde tilbake skattetrekk av det lønnsbeløpet han faktisk har til rådighet til utbetaling til lønnstakeren, dvs. at det forskuddstrekket som arbeidsgiveren i et tilfelle som dette skal holde tilbake ved utbetaling av redusert lønn, skal beregnes av den reduserte lønnen.

Eksempel
Hvis en arbeidstaker har en månedslønn på kr 12.000 og forskuddstrekket skal utgjøre 25 prosent, skulle trekket bli kr 3.000. "Nettolønnen" blir her kr 9.000. Arbeidsgiveren er imidlertid ved utbetalingen av lønninger for en måned i betalingsvanskeligheter og klarer bare å skaffe dekning for kr 9.000. Arbeidsgiveren skal her trekke 25 prosent av kr 9.000, m.a.o. kr 2.250. Dette er fastslått ved en rekke rettsavgjørelser. Hvis arbeidsgiveren utbetaler nettolønnen helt ut, uten å sørge for at det blir foretatt trekk, kan han ifølge skattebetalingsloven paragraf 51 straffes med bøter eller fengsel inntil 6 måneder.

Husk Skattetrekk er et trekk i den ansattes lønn som arbeidsgiver avsetter og oppbevarer på vegne av det offentlige inntil betaling til det samme har skjedd. Skattetrekk er derfor ikke arbeidsgivers midler og kan derfor heller ikke disponeres av arbeidsgiver.