Gå til innhold Gå til innhold Gå til søk

Utlandet

Publisert

Redigert 153 dager siden

Om opplysningsplikt, forskuddstrekk, oppgaveplikt og arbeidsgiveravgift til folketrygden

Ligningsloven av 13. juni 1980 paragraf 6-10 sier at givere av oppdrag i Norge eller på kontinentalsokkelen ukrevet og innen visse frister, må gi Sentralskattekontoret for utenlandssaker opplysninger om:
- Oppdragstaker
- Oppdrag
- Arbeidstakere tilknyttet oppdraget

Opplysningene skal gis på fastsatte blanketter. Blankettene og "Veiledning for utenlanske arbeidsgivere og arbeidstakere" kan fås ved henvendelse til Sentralskattekontoret for utenlandssaker.

Oppdrag innen riket og på kontinentalsokkelen
Næringsdrivende og offentlige organ som gir noen et oppdrag, har plikt til å gi opplysninger om oppdragstaker og eventuelle underoppdragstakere til Sentralskattekontoret for utenlandssaker. Etter forskrift 30. desember 1983 nr. 1980 er det bare oppdrag gitt til person bosatt i utlandet eller selskap hjemmehørende i utlandet som skal rapporteres.

Arbeidstakere tilknyttet oppdraget
Oppdragsgiveren plikter ukrevet å gi opplysninger om arbeidstakere ansatt hos oppdragstakere i nedadstigende linje. Oppdragstakerne skal alltid selv gi opplysninger om egne arbeid. Plikten omfatter alltid ansatte hos arbeidsgivere hjemmehørende utenfor Norge. Plikten omfatter alltid utenlandske statsborgere, uansett om arbeidsgiveren er norsk.

Opplysningsplikten innebærer at de samme opplysninger blir gitt flere ganger fra partene. Det er dog adgang til å avtale at bare en av disse gir fullstendige opplysninger til Sentralskattekontoret for utenlandssaker. I så fall skal kontoret underrettes om avtalen, men denne fritar ikke noen av partene for ileggelse av dagmulkt eller skatteansvar dersom de ikke oppfyller sin plikt eller opplysningene ikke er innkommet rettidig.

Forskuddstrekk
Sentralskattekontoret for utenlandssaker utsteder skattekort for utenlandsbosatte arbeidstakere som arbeider i Norge for arbeidsgivere som er hjemmehørende i utlandet (og følgelig må la seg registrere i kontorkommune 2312 Sokkelen) og utenlandske arbeidstakere, samt nordmenn bosatt i utlandet, som bare utfører arbeid på sokkelen. Den nordiske trekkavtalen regulerer til hvilket av de nordiske land arbeidsgiveren plikter å innbetale forskuddstrekk. Trekkspørsmål er utredet i Sentralskattekontorets veiledning (se punkt 9.1.1).

Oppgaveplikt
Arbeidsgivere plikter ukrevet å innberette til norske skattemyndigheter lønn og andre godtgjørelser som er utbetalt til personer bosatt i utlandet. Plikten gjelder arbeidsvederlag, pensjon, tantieme, gratiale, honorarer o.l. uansett om Norge har frafalt beskatningsretten i skatteavtalen med personenes bostedsland. Oppgaver vedrørende personer under midlertidig arbeidsopphold i Norge skal som hovedregel sendes til arbeidsgiverens kontorkommune. Oppgaver vedrørende personer som midlertidig oppholder seg i utlandet, innberettes på samme måte. Oppgaver vedrørende personer under midlertidig arbeidsopphold på kontinentalsokkelen skal sendes Sentralskattekontoret for utenlandssaker. Ytelsene skal oppgis på vanlig lønns- og trekkoppgave.

Arbeidsgiveravgift til Folketrygden
I utgangspunktet må alle arbeidsgivere- også arbeidsgivere hjemmehørende i utlandet - betale arbeidsgiveravgift, når de betaler arbeidstakere for arbeid utført i Norge og på kontinentalsokkelen (jfr § 23-2 i Lov om folketrygd).

Arbeidsgivere skal svare avgift av innberetningspliktige lønnsytelser som utbetales til personer bosatt i utlandet. Avgiften skal betales til kemneren/kommunekassereren i arbeidsgivers kontorkommune. Avgiften skal betales til Rogaland skattefutkontor, når arbeidsgiveren er registrert med kontorkommune 2312 Sokkelen.

Fritak for plikten Sosialkonvensjoner som Norge har inngått med en rekke land, gir på visse vilkår adgang til å søke fritak fra plikten til å betale medlemsavgift til folketrygden i Norge. Søknaden stiles til det lokale trygdekontor (Stavanger trygdekontor for arbeidsgivere registrert med kontork ommune 2312 Sokkelen).

Fritaket medfører også fritak for arbeidsgiveren fra plikten til å svare arbeidsgiveravgift. For land Norge ikke har inngått sosialkonvensjoner med. Dersom det på samme lønnsinntekt betales arbeidsgiveravgift både i utlandet og Norge (inkl. kontinentalsokkelen), kan det søkes til Finansdepartementet om ettergivelse/ nedsettelse av norsk arbeidsgiveravgift. Jfr. forskrift av 4. januar 1991.

Utenlandske artister mv.
Fra 1. januar 1998 gjelder lov av 13. desember 1996 nr. 87 om skatt på honorar til utenlandske artister. Med virkning fra samme dato er Rogaland skattefutkontor er tillagt innfordringsmyndighet for hele landet for krav etter loven, mens Sentralskattekontoret for utenlandssaker har ansvar for ligning av artister. Der er innført brutto skatt. Skattesatsen blir fastsatt hvert år, og er for øyeblikket 15 prosent. Det skal ikke beregnes arbeidsgiveravgift av honoraret.

Artistskatteloven pålegger alle som skal engasjere utenlandske artister å gi melding om dette til Sentralskattekontoret. På grunnlag av meldingen utsteder kontoret en oppgjørsblankett med betalingskort for skatt og sender den til den som er trekkpliktig. Mer informasjon kan en få hos Sentralskattekontoret for utenlandssaker.

Elektronisk innrapportering
Skattytere anbefales å innrapportere aktuelle opplysninger elektronisk via Altinn-portalen.