Gå til innhold Gå til innhold Gå til søk

Forskuddstrekk

Publisert

Redigert 1164 dager siden

Du skal gjennomføre forskuddstrekk i skattepliktig lønn, godtgjørelse, naturalytelser, styregodtgjørelse osv. Det samme gjelder skattepliktig pensjon som du utbetaler.


Unntak og begrensninger
Noen skattepliktige ytelser skal du ikke trekke i selv om de er skattepliktige, for eksempel feriepenger som du utbetaler i ferieåret (året etter opptjeningsåret) og del av lønn før jul.
Det finnes også noen skattepliktige naturalytelser som ikke er trekkpliktige, for eksempel fri bruk av arbeidsgivers motorsykkel.

Utbetaler du bilgodtgjørelse eller andre utgiftsgodtgjørelser, er dette trekkfritt hvis arbeidstakeren leverer reiseregning som oppfyller visse vilkår. Det finnes egne satser for hvor stor godtgjørelsen kan være.

I Lønns-ABC finner du hvilke ytelser som er trekkpliktige og trekkfrie.

Fradrag i trekkgrunnlaget
Fagforeningskontingent og pensjonsinnskudd som du har trukket i arbeidstakerens lønn, skal trekkes fra før du beregner forskuddstrekket.

Minstegrenser for forskuddstrekk
Du trenger ikke foreta forskuddstrekk hvis:

- Forskuddstrekket til en og samme arbeidstaker ikke vil utgjøre mer enn 100 kroner i kalendermåneden.
- Summen av alle trekkpliktige ytelser til en og samme arbeidstaker ikke vil overstige 500 kroner i kalendermåneden.
- Alle utbetalingene til en og samme arbeidstaker ikke overstiger 1000 kroner i løpet av et inntektsår (gjelder selv om utbetalingen er skjedd samlet).

Skattetrekkskonto
Forskuddstrekket gjennomfører du ved å beregne trekkbeløpet og holde dette tilbake i oppgjøret med arbeidstakeren. Forskuddstrekket skal du sette inn på skattetrekkskontoen senest første virkedag etter lønnsutbetalingen. Holdes saldo på skattetrekkontoen så høyt at den til enhver tid dekker løpende trekkansvar, kan løpende overføring til kontoen unnlates. Arbeidsgiver er økonomisk og strafferettslig ansvarlig for at trekk blir foretatt og oppgjør gitt.

I stedet for skattetrekkskonto kan det stilles garanti av foretak som har rett til å drive finansieringsvirksomhet etter finansieringsvirksomhetsloven1 § 1-4. Når foretatt trekk overstiger saldo på skattetrekkskonto eller garantien, skal manglende beløp straks settes inn på kontoen.

Arbeidsgiver skal ukrevet levere opplysninger om forskuddstrekket for hver kalendermåned etter reglene i a-opplysningsloven.


Kontantprinsippet
Hovedregelen er at du skal beregne trekket på det tidspunktet arbeidstakeren får lønnen eller godtgjørelsen utbetalt eller naturalytelsen stilles til disposisjon. Dette kalles kontantprinsippet. I Lønns-ABC kan du lese mer om når du skal ta en ytelse/godtgjørelse med til trekkberegning.

Skattekort
Du beregner forskuddstrekket etter arbeidstakerens skattekort. På skattekortet er det oppgitt hvilken prosentsats eller hvilket tabelltrekk du skal bruke. Skattekortet henter du elektronisk. Har ikke arbeidstakeren frikort eller skattekort, må du trekke 50 % (30 % i pensjonsforhold).

Naturalytelser
Mottar arbeidstakeren naturalytelser, skal du gjennomføre forskuddstrekk så langt de kontante ytelsene rekker. Er forskuddstrekket høyere enn de kontante ytelsene, skal du melde fra til skattekontoret.

Dokumentasjon av forskuddstrekk
Ved hver lønnsutbetaling skal du gi arbeidstakeren kvittering for foretatt forskuddstrekk, vanligvis en lønnsslipp. Kvitteringen skal blant annet inneholde:

- arbeidstakerens navn og fødselsnummer
- trekkperioden
- hvilken tabell eller prosentsats det er trukket etter
- bruttolønnen
- beregningsgrunnlaget for forskuddstrekk med spesifikasjon av fradrag i trekkgrunnlaget
- størrelsen på foretatt forskuddstrekk og utleggstrekk
- arbeidsgiverens navn og organisasjonsnummer

Du skal gi arbeidstakeren dokumentasjon på det samlede forskuddstrekket når inntektsåret er slutt (årsoppgave til arbeidstakeren som viser totalt forskuddstrekk og ytelser som er innrapportert på a-meldingene for året).