Gå til innhold Gå til innhold Gå til søk

A-melding

Publisert

Redigert 1018 dager siden

A-ordningen er navnet på rapporteringsordningen til Skatteetaten, inkludert skatteoppkrever, Arbeids- og velferdsetaten (NAV) og Statistisk sentralbyrå (SSB).

Formålet med ordningen er først og fremst å forenkle arbeidsgivers rapportering av ansettelsesforhold og inntektsopplysninger ved å unngå dobbeltrapporteringer til flere etater. Ordningen skal også medvirke til økt effektivitet og bedre oppgaveløsning i etatene, samt bedre tjenester fra det offentlige.

A-ordningen har egen internettside.

A-melding
Du skal for hver måned sende inn a-melding med opplysninger om alle ansatte, status for deres arbeidsforhold, trukket forskuddstrekk, utbetalt lønn, naturalytelser med mer. Du skal også rapportere alle opplysninger om beregning av arbeidsgiveravgift for måneden.

Du skal rapportere lønn og andre ytelser etter kontantprinsippet. Det betyr at du må rapportere alle utbetalinger i januar i a-meldingen for januar, senest den 5. februar. Det spiller ingen rolle om det er lønn for januar eller etterskuddsbetalt lønn for desember året før. Det er utbetalingsdato som styrer fristen for rapportering i a-meldingen.

Elektronisk innsending
A-meldingen skal leveres elektronisk. Du kan sende opplysningene via lønns- og personalsystemet ditt, eller ved å registrere direkte i Altinn.

Betaling
Forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift skal du betale annenhver måned og arbeidsgiver har plikt til å ha skattetrekkskonto eller en garanti for skattetrekk.

Viktig å vite
•A-meldingen sendes elektronisk fra ditt lønnssystem. Hvis du ikke har et lønnssystem, kan du registrere a-meldingen direkte i Altinn.
•A-melding skal sendes inn for hver kalendermåned du har opplysningsplikt. Fristen for innsending er den 5. i påfølgende måned.
•Arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk får samme betalingsfrister som før, du skal altså fortsatt betale inn dette annenhver måned slik som i dag. Terminoppgaver skal ikke lenger sendes inn.
•Lønns- og trekkoppgaver og årsoppgave for arbeidsgiveravgift/følgeskriv til lønns- og trekkoppgaver skal ikke lenger sendes inn. A-meldingen sørger for at opplysningene kommer inn løpende gjennom året.

Å unnlate å sende inn A-melding
Hvis du ikke sender inn a-melding medfører det at arbeidstaker ikke blir godskrevet forskuddstrekk. Arbeidstakerens skatteoppgjør blir følgelig galt, med det ekstraarbeid dette medfører for skattyteren og for kommunekassereren som må iverksette kontrolltiltak. Å unnlate å sende inn a-melding kan medføre bøter/dagmulkt for arbeidsgiveren.

Har du spørsmål til oss rundt a-ordning/a-melding kan du kontakte oss på
Mail:          kemneren@drmk.no
Telefon:     32 04 61 30