Gå til innhold Gå til innhold Gå til søk

Kemnerens oppgaver

Publisert

Redigert 541 dager siden

Kemnerkontoret har ansvaret for at skatter og avgifter, som skal finansiere viktige samfunnsoppgaver, blir innbetalt. Kemneren har informasjonsansvar og veiledningsoppgaver som skal bidra til at innbyggere og næringsliv kjenner sine rettigheter og plikter.

Kemnerkontoret skal legge til rette for god og omfattende veiledning og informasjon.
Målet er at skattebetalere, arbeidsgivere og betalere av kommunale krav, skal oppleve at de får god informasjon og veiledning, som igjen gir korrekt regnskapsførsel og bokføring, og dermed mindre feil i skatteregnskapet.

Kemneren skal ivareta skattytere og betalere gjennom veiledning og informasjon. Samtidig skal kemneren sikre inntekter for å finansiere fellesskapet og bidra til å opprettholde og styrke legitimiteten til skattesystemet. I dette ligger at vi både er en serviceetat og en kontrolletat, med stadige utfordringer knyttet til balansen mellom god service til publikum og effektiv kontroll og innkreving.

Vi er avhengig av at brukerne har tillit til oss og skattesystemet. Vi søker å oppnå dette gjennom god veiledning og informasjon til de lojale brukerne, og å gjøre det vanskeligere for dem som opptrer illojalt.