Kemnerkontoret har ansvaret for å kreve inn skatter og avgifter som skal finansiere viktige samfunnsoppgaver.

Kemneren har informasjonsansvar og veiledningsoppgaver som skal bidra til at innbyggere og næringsliv kjenner sine rettigheter og plikter, og at regelverket blir lettere tilgjengelig.

Kemneren skal yte god veiledning til skattebetalere og betalere av kommunale krav.

>Les mer om Kemneren i Drammensregionen

Meny

Skattetrekk

Om informasjonsmateriale, forståelse av arbeidsgiverbegrepet, trekkplikten, trekkgrunnlaget, trekkberegning, innsending av trekkoppgjør og forskuddsskatt.

Lønns-ABC viser hvordan ytelser i arbeidsforhold skal behandles i forhold til oppgaveplikt, forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift.

Hva er en arbeidsgiver?
I henhold tilskattebetalingsloven (sktbl.) § 4-1 første ledd bokstav c, defineres “arbeidsgiver” som følger:
“Den som selv eller ved fullmektig utbetaler lønn eller annen godtgjørelse eller ytelse som det skal foretas forskuddstrekk eller utleggstrekk i.”

Skattebetalingslovens § 4-1 (2)
”Når arbeidstakere stilles til rådighet for andre, svarer både oppdragsgiver og oppdragstaker for at pliktene og ansvaret etter denne lov oppfylles. Pliktene og ansvaret påhviler også den som oppgir å være arbeidsgiver i saker etter utlendingslovens § 10. De ansvarlige kan avtale at en av dem skal utføre pliktene etter denne loven. Slik avtale fritar likevel bare for disse pliktene når og så langt dette bestemmes av skatteoppkreveren.”

Trekkplikten
Arbeidsgiver plikter av eget tiltak å foreta forskuddstrekk etter bestemmelsene i skattebetalingsloven med forskrifter. Etter pålegg fra kemneren/kommunekassereren plikter dessuten arbeidsgiveren å foreta utleggstrekk.

Arbeidsgiver er økonomisk og strafferettslig ansvarlig for at trekk blir foretatt og oppgjør gitt.

Trekkgrunnlaget omfatter

  • Lønn mv.
    Alle former for lønn og andre kontantgodtgjørelser, jfr. sktbl. § 5-6 med forskrifter. Dekning av private utgifter skal behandles som lønn.
  • Utgiftsgodtgjørelser
  • Naturalytelser

Fradrag i trekkgrunnlaget

  • De ansattes fradragsberettigede fagforeningskontingent (maksimalt 3.600 kroner pr. år) og tilskudd til offentlig eller privat pensjonsordning som arbeidsgiveren avkorter i lønnen.
  • Underholdsbidrag som trekkes etter pålegg fra Arbeids- og velferdsetatens innkrevingssentral (kode 313).
  • “Sjømannsfradrag” for sjøfolk bosatt i Norge. Fradraget skal være 29 prosent begrenset til 4200 kroner pr. måned.

Trekkberegning
Forskuddstrekk skal foretas på grunnlag av skattekort fra ligningskontoret. Når den skattepliktige ikke legger fram skattekort og arbeidsgiver heller ikke på annen måte har fått de opplysninger som fremgår av skattekortet skal det foretas forskuddstrekk med 50 prosent, (for pensjonister 30 prosent av pensjons-utbetalinger), jfr. skattebetalingsloven paragraf 5-5 nr. 1.

Minstegrensene for forskuddstrekk er 200 kroner for trekkbeløp eller 1000 kroner for trekkpliktige ytelser - begge pr. oppgjørs-periode (2 måneder). Det er nok at en av bestemmelsene fører til fritaking.

Forskuddstrekk
Terminoppgjør sendes kommunekassereren i arbeidsgivers kontorkommune jfr. oppgjørsreglene av 22. desember 1998. Oppgjøret sendes til samme kommunekasserer hele trekkåret, selv om arbeidsgiveren flytter til en annen kommune i løpet av perioden. Skjer flytting før 1. termins forfall, skal trekket innbetales til tilflyttingskommunen.

Utleggstrekk
Trekket skal gjennomføres i samsvar med trekkpålegg fra kemner/kommunekasserer. Trekket må spesifiseres på særskilt oppgjørsliste og innbetales til den kemner/kommunekasserer som har utferdiget pålegget.

Oppbevaring av trukne beløp
I henhold til skattebetalingsloven § 5-12 skal trukne beløp settes inn på særskilt bank- eller postgirokonto. Det kan alternativt stilles en bankgaranti for trekkansvar, eller skattetrekkontoen kan til enhver tid holdes på et nivå som dekker løpende trekkansvar.

Forfall
A-melding som viser forskuddstrekk per måned, spesifisert pr. ansatt, skal sendes innen 5. i påfølgende måned. A-melding skal sendes selv om det ikke er foretatt forskuddstrekk i perioden (0-oppgave).

A-meldinger kan leveres elektronisk via http://www.altinn.no/.

Publisert20.10.2016 11:30
Sist endret18.03.2011 10:58