Kemnerkontoret har ansvaret for å kreve inn skatter og avgifter som skal finansiere viktige samfunnsoppgaver.

Kemneren har informasjonsansvar og veiledningsoppgaver som skal bidra til at innbyggere og næringsliv kjenner sine rettigheter og plikter, og at regelverket blir lettere tilgjengelig.

Kemneren skal yte god veiledning til skattebetalere og betalere av kommunale krav.

>Les mer om Kemneren i Drammensregionen

Meny

Kemnerens oppgaver

Kemnerkontoret har ansvaret for at skatter og avgifter, som skal finansiere viktige samfunnsoppgaver, blir innbetalt. Kemneren har informasjonsansvar og veiledningsoppgaver som skal bidra til at innbyggere og næringsliv kjenner sine rettigheter og plikter.

Kemnerkontoret skal legge til rette for god og omfattende veiledning og informasjon.

Målet er at skattebetalere, arbeidsgivere og betalere av kommunale krav, skal oppleve at de får god informasjon og veiledning, som igjen gir korrekt regnskapsførsel og bokføring, og dermed mindre feil i skatteregnskapet.

Kemneren har oppgaveansvar med:

  • Forskuddstrekk (Skattetrekk)
  • Arbeidsgiveravgift
  • Forskuddsskatt
  • Restskatter
  • Skatt fra utenlandske aksjonærer
  • Kommunale eiendomsavgifter
  • Parkeringsgebyr og parkeringsanmerkninger
  • Renter og omkostninger
  • Øvrige kommunale krav

Kemnerens utfordringer og strategier 

Kemneren har oppgaver og ansvar med å ivareta skattytere og betalere gjennom veiledning og informasjon. Samtidig skal kemneren sikre inntekter for å finansiere fellesskapet og bidra til å opprettholde og styrke legitimiteten til skattesystemet. I dette ligger at vi både er en serviceetat og en kontrolletat, med stadige utfordringer knyttet til balansen mellom god service til publikum og effektiv kontroll og innkreving. 

Våre etater er avhengig av at brukerne har tillit til etaten og skattesystemet. Vi tror at åpenhet er en forutsetning for tillit. Åpenhet og god kommunikasjon med omgivelsene bidrar til å bygge tillit og øke troverdigheten. Vi søker å oppnå dette gjennom god veiledning og informasjon til de lojale brukerne, og å gjøre det vanskeligere for dem som opptrer illojalt.

Publisert15.02.2011 16:14
Sist endret11.05.2011 12:58