Kemnerkontoret har ansvaret for å kreve inn skatter og avgifter som skal finansiere viktige samfunnsoppgaver.

Kemneren har informasjonsansvar og veiledningsoppgaver som skal bidra til at innbyggere og næringsliv kjenner sine rettigheter og plikter, og at regelverket blir lettere tilgjengelig.

Kemneren skal yte god veiledning til skattebetalere og betalere av kommunale krav.

>Les mer om Kemneren i Drammensregionen

Meny

A-ordningen

Rapporteringsrutiner for arbeidsgivere fra 2015.

Hva er a-ordningen?

A-ordningen er navnet på rapporteringsordningen til Skatteetaten (inkl. skatteoppkrever), Arbeids- og velferdsetaten (NAV) og Statistisk sentralbyrå (SSB) som ble innført 1. januar 2015. A-meldingen erstatter lønns- og trekkoppgaver, terminoppgaver, årsoppgave for skattetrekk og arbeidsgiveravgift, samt skjemaer fra NAV og SSB.

Formålet med ordningen er først og fremst å forenkle arbeidsgivers rapportering av ansettelsesforhold og inntektsopplysninger ved å unngå dobbeltrapporteringer til flere etater. Ordningen skal også medvirke til økt effektivitet og bedre oppgaveløsning i etatene, samt bedre tjenester fra det offentlige.

Skatteetaten har fått hovedansvar for gjennomføring av EDAG-prosjektet som innfører a-ordningen.

A-ordningen har egen internettside på Altinn.no/a-ordningen. Dette er EDAG-prosjektets hovedkanal for informasjon til publikum.

 

A-melding

A-meldingen erstatter: 

•Lønns- og trekkoppgave (RF-1015, RF-1049, RF 1062)

•Årsoppgave for arbeidsgiveravgift/følgeskriv til lønns- og trekkoppgaver (RF-1025)

•Terminoppgave for arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk (RF-1037)

•Oppgave til lønnsstatistikk (RA-0500)

•Melding til Aa-registeret (NAV 25-01.10)

 

Viktig å vite

•Lønns- og trekkoppgavekodene (LTO) forsvinner.

•A-meldingen sendes elektronisk fra ditt lønnssystem. Hvis du ikke har et lønnssystem, kan du registrere a-meldingen direkte i Altinn. Du kan bare rapportere på papir om du har søkt spesielt om det.

•A-melding skal sendes inn for hver kalendermåned du har opplysningsplikt. Fristen for innsending er den 5. i påfølgende måned.

•Arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk får samme betalingsfrister som før, du skal altså fortsatt betale inn dette annenhver måned slik som i dag. Terminoppgaver skal ikke lenger sendes inn.

•Lønns- og trekkoppgaver og årsoppgave for arbeidsgiveravgift/følgeskriv til lønns- og trekkoppgaver skal ikke lenger sendes inn. Fra 2015 sørger a-meldingen for at opplysningene kommer inn løpende gjennom året.

 

Oppdatert 18.03.2016

Publisert23.04.2014 11:21
Sist endret23.04.2014 12:06